Algemene leveringsvoorwaarden

   

 

Tankstation "De Rijp” B.V.

Grafterbaan 2

1484 ED Graft

 

Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest Holland: 37008340

 

 

Toepasselijkheid, definities

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en huur en verhuur van zaken van Tankstation "De Rijp” B.V., gevestigd te Graft, hierna te noemen "Shell De Rijp”.

De koper respectievelijk huurder zal verder worden aangeduid als "de wederpartij”.

Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term "de consument”.

Onder "schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.

Indien Shell De Rijp deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Shell De Rijp hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Aanbod, offertes, prijzen

 

Ieder aanbod en elke offerte van Shell De Rijp is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Shell De Rijp het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en eventuele kosten, zoals administratie-, transport- of afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Shell De Rijp niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Shell De Rijp het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.

Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Shell De Rijp zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

De verstrekte modellen blijven eigendom van Shell De Rijp en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Shell De Rijp worden geretourneerd.

a.                     Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Shell De Rijp (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Shell De Rijp het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

      b.                                      Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Shell De Rijp heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Shell De Rijp er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

 

Totstandkoming overeenkomsten

 

De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Shell De Rijp heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Shell De Rijp schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

Shell De Rijp is pas gebonden aan:

een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

mondelinge afspraken;

aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Shell De Rijp - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

 

Inschakeling derden

 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Shell De Rijp vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

 

Verplichtingen van de wederpartij

 

De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Shell De Rijp gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.

De wederpartij moet ervoor zorgen dat de eventuele door hem aan Shell De Rijp verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Shell De Rijp voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Shell De Rijp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Shell De Rijp zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Shell De Rijp nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Shell De Rijp om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Levering, leveringstermijnen

 

Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Shell De Rijp haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

Shell De Rijp is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking van de wederpartij staan.

Levering van brandstof vindt plaats op het moment van afgifte van de brandstof door de pomp.

De registratie- en administratiesystemen van Shell De Rijp geven de hoeveelheid, de soort en de prijs aan van de brandstoffen welke zijn geleverd, zulks behoudens uitdrukkelijk tegenbewijs.

Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Shell De Rijp het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Shell De Rijp binnen een door Shell De Rijp te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Shell De Rijp heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Shell De Rijp een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Shell De Rijp alsnog nakoming te vorderen.

Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Shell De Rijp alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

Huur en verhuur van roerende zaken

 

Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Shell De Rijp en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van roerende zaken of het door Shell De Rijp tijdelijk ter beschikking stellen van roerende zaken aan de wederpartij.

Shell De Rijp heeft het recht een waarborgsom vast te stellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan Shell De Rijp moet voldoen.

Shell De Rijp heeft het recht de wederpartij te vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de wederpartij te verlangen.

Shell De Rijp bepaalt of zij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij deze zaken zelf moet ophalen.

De wederpartij moet ervoor zorgen dat:

hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. moet de wederpartij direct bij het ophalen of de ontvangst aan Shell De Rijp melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of geleverd;

hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan Shell De Rijp. Het transportrisico is voor de wederpartij;

hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van Shell De Rijp gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;

het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en moet deze schade direct na ontstaan aan Shell De Rijp melden onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Shell De Rijp of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van Shell De Rijp;

hij Shell De Rijp direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat voor beslaglegging. De wederpartij zal bovendien de beslaglegger direct informeren dat het gehuurde eigendom is van Shell De Rijp;

hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan Shell De Rijp retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie komen voor rekening van de wederpartij.

Shell De Rijp zal het gehuurde na retournering direct inspecteren. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig te zijn.

De wederpartij is over de gehele huurperiode de tussen partijen overeengekomen huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in:

op het moment dat het gehuurde het terrein van Shell De Rijp verlaat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;

op het moment dat het gehuurde bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien Shell De Rijp het gehuurde bij de wederpartij bezorgt;

en eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door Shell De Rijp retour is ontvangen.

Vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen zijn eveneens onder de huurperiode begrepen. Deze omstandigheden leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.

De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na de overeengekomen periode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. Shell De Rijp heeft dan het recht - naast een betaling van de over de verlenging verschuldigde huurprijs - een vergoeding van alle door Shell De Rijp geleden schade van de wederpartij te verlangen.

Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet retourneert aan Shell De Rijp, is de wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van Shell De Rijp te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.

Shell De Rijp heeft het recht alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

Het gehuurde blijft altijd eigendom van Shell De Rijp. De wederpartij mag het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Shell De Rijp. De wederpartij moet te allen tijde voorkomen bij derden de verwachting of indruk te wekken, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

 

Klachten en retourzendingen

 

De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele waarneembare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen of soorten aan Shell De Rijp melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen of toepasselijke garantietermijn - schriftelijk aan Shell De Rijp worden gemeld..

Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Shell De Rijp is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen of toepasselijke garantie.

Bestelde zaken worden in de bij Shell De Rijp voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, hoeveelheden, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Shell De Rijp. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Het vorige lid geldt niet voor de consument.

De wederpartij moet Shell De Rijp in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Shell De Rijp verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Shell De Rijp te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Garanties

 

Shell De Rijp zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

Shell De Rijp staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

Indien voor de door Shell De Rijp geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Shell De Rijp zal de wederpartij hierover informeren.

Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Shell De Rijp slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Bij een terecht beroep op de garantie zal Shell De Rijp - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Shell De Rijp. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

 

Aansprakelijkheid

 

Buiten de expliciet overeengekomen of door Shell De Rijp gegeven garanties aanvaardt Shell De Rijp geen enkele aansprakelijkheid.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Shell De Rijp alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Shell De Rijp voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

Indien Shell De Rijp aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Shell De Rijp altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Shell De Rijp gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Shell De Rijp beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

De wederpartij moet Shell De Rijp uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

Shell De Rijp is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Shell De Rijp verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

door inname van de verkeerde soort brandstof;

door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Shell De Rijp verstrekte informatie;

door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Shell De Rijp adviseerde en/of gebruikelijk is;

door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;

doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Shell De Rijp.

De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Shell De Rijp uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Shell De Rijp of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Shell De Rijp de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Betaling bij bedrijven onderling

 

Shell De Rijp heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Shell De Rijp een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

Indien na aanmaning door Shell De Rijp betaling alsnog uitblijft, heeft Shell De Rijp bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Shell De Rijp het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Shell De Rijp eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen worden door Shell De Rijp eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

De wederpartij mag de vorderingen van Shell De Rijp niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Shell De Rijp heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Betaling bij consumenten

 

Betaling door de consument dient door middel van PIN-betaling of contant bij levering plaats te vinden.

Indien in afwijking van het in het vorige lid bepaalde betaling na facturering is overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de consument aan Shell De Rijp een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

Indien na aanmaning door Shell De Rijp betaling alsnog uitblijft, heeft Shell De Rijp bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Shell De Rijp de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.

De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Shell De Rijp het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Shell De Rijp het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Shell De Rijp eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

Door de consument gedane betalingen worden door Shell De Rijp eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

Shell De Rijp heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Overmacht

 

Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Shell De Rijp, heeft Shell De Rijp het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht aan de zijde van Shell De Rijp wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Shell De Rijp, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Shell De Rijp.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Shell De Rijp zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Shell De Rijp en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Shell De Rijp tot aan dat moment nakomen.

 

Annulering, opschorting

 

Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Shell De Rijp een door Shell De Rijp nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Shell De Rijp gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Shell De Rijp heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Shell De Rijp voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Shell De Rijp heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Shell De Rijp deze bij de wederpartij in rekening brengen. Shell De Rijp mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Shell De Rijp het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Shell De Rijp vergoeden.

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

Op de tussen Shell De Rijp en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Shell De Rijp is gevestigd, zij het dat Shell De Rijp altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Shell De Rijp. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Shell De Rijp schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Shell De Rijp het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 5 juni 2014